AMAÇ
-

                                                                         AMAÇ

 

           Kooperatifimizin ana amaçları ve çalışma konuları aşağıdaki şekilde sıralanabilir,

 • Kooperatifimiz 22.04.1952 yılında Uşak Bölgesinde kurulan Kooperatifimiz kurulduğu günden beri ortaklarımızın üretimlerine destek olmak için tüm tarımsal girdileri temin etmektir.

 

 • Ortakların; toprak hazırlığı, ekim, dikim, gübreleme, mücadele, sulama, bakım, koruma ve hasat işleri, pancar ve diğer tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, ıslahı, muhafazası, depolanması, ambalajlanması, pazarlanması ve tüm tarımsal faaliyetlerinde birim alanda verim ve kalitenin arttırılması vb. konularda gerekli teknik ve idari tedbirleri almak ve bu konularda eğitimlerine yardımcı olmak, tarımsal danışmanlık hizmeti vermek,

   

 • Ortakların ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmalarını sağlamak, tarımsal çalışmalarını düzenlemek, bu amaçla Birliğin muvafakati alınmak kaydıyla sosyal tesis ve işletmeler kurmak, çiftçi işletmelerini verimli ve kazançlı düzeye yükseltmek için her türlü tedbirleri almak ve bu konularda ilgili Bakanlıkların teknik ve kredi yardımlarından yararlanmak ve gerektiğinde işbirliği yapmak,

   

 • Ortaklarını ilgilendiren tarımsal faaliyetlerin ve kooperatif amaçlarının geliştirilmesi yolunda, Şeker Fabrikalarının merkez ve bölge teşkilatı ile ilişki kurmak ve gereğinde işbirliği yapmak,

   

 • Ortakların gereksinim duyduğu her türlü tarımsal girdi ile her türlü damızlık ve besi hayvanları, muhtelif yemleri, bitkisel ürün, tohum, fide ve fidanları yurt içi veya yurt dışından Pankobirlik usul ve önerileri doğrultusunda temin ederek ortaklarına peşin, uygun taksitlerle veya banka kredili olarak sarmak,

   

 • Ortakların satın alma güçleri bakımından temin etmekte zorluk çektikleri büyük tarım araç ve gereçlerine sahip olmak ve bunların ortaklar yararına işletilmesini sağlamak,
 • Ortakların ürünlerine zarar veren hastalık ve haşerelere karşı mücadele tedbirleri almak ve bu konuda çalışmalarda bulunan kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak, ortak olunduğu takdirde, üst Birlik aracılığı ile işbirliği yapmak,

   

 • Çevrenin iyileştirilmesi ve korunması bakımından önemli olan toprak ve su kaynaklarının kirletilmesinin önlenmesi, kimyasal gübrelerin dengeli ve bilimsel kullanılması, tarım atıklarının değerlendirilmesine yönelik tedbirler almak, organik tarım, biyoteknolojik yenilikler, bitki ve hayvan gen kaynaklarının korunarak çeşitliliğinin artırılmasına yönelik konularda ortakların bilgilendirilmelerini ve yönlendirilmelerini sağlayacak önlemleri almak,

   

 • Ortakların nakdi ve ayni avanslar ile pancar bedellerini şeker fabrikalarından zamanında almaları hususunda gerekli girişimlerde bulunmak, kooperatif satışlarının banka kredileri ile yapılmasını teminen ilgili bankalarla yapacakları işlemlerde aracı olmak ve gerektiğinde kefalet etmek,

   

 • Ortakların; hayat, kaza, yangın, hayvan, ürün ve benzeri her türlü sigorta işlemlerine aracılık etmek, tarımsal sigorta konusunda eksperlik hizmeti vermek ve bu işlerle ilgili kuruluşlara ortak olmak ve sigorta acenteliği yapmak,

   

 • Kooperatif amaçlarına uygun her türlü taşınır veya taşınmaz mallar edinmek, yaptırmak, kiralamak, ipotek ettirmek, ipotek almak, ipoteği kaldırmak,

   

 • Ortakların pancar ve pancar dışındaki çeşitli tarım ürünlerinin alınması, işlenmesi, değerlendirilmesi ve pazarlanması amacıyla; plan ve projeleri üst Birlikçe hazırlanmış olan her türlü faaliyetlerde bulunmak, gerektiğinde bununla ilgili şirket ve tesisler kurmak, yada bu amaçla kurulmuş şirket ve kuruluşlara iştirak etmek. Ortakların her türlü sözleşmeli tarıma dayalı veya doğrudan kendi faaliyetleri olan bitkisel ve hayvansal üretimleri ile ilgili damızlık ve besi hayvanları, et ve süt ürünleri, tohumluk, su ürünleri, fide, fidan, bağ çubuğu ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak, gerektiğinde ortaklarına bunların sözleşmeli üretimini ve toplu zirai mücadele hizmetlerini yaptırmak, tüm bu faaliyetlerle ilgili olarak gerektiğinde yurt içi ve yurt dışı kuruluşlardan kredi almak, gerektiğinde konsorsiyum veya iş ortaklığı oluşturmak,
 • Sulama işleri için gerekli etütleri yaptırmak ve bu konuda ortaklarını uyarmak, teşvik etmek, ayrı-ayrı veya toplu olarak sulama tesisleri kurma teşebbüslerini desteklemek, gerekli malzeme, araç ve makinelerin temininde yardımcı olmak ve bunlarla ilgili projelerin taslağını oluşturarak Üst Birliğe sunmak, sulama ile ilgili tesisler kurmak, ortak olmak veya kiralamak,

    

 • Üst Birliğe (Sınırlı Sorumlu Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği) ortak olmak ve ortak olunduğu takdirde üst Birliğin finansmanına katılmak,

   

 • Ortaklarının faaliyet konularıyla ilgili sosyal amaçlı her türlü gereksinimlerini karşılamak,

   

 • Ortakların tohumluk ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla; tohumculuk faaliyetlerinde bulunmak, tohumların ambalajlama, temizlenmesi, kalibrasyon, depolama ve tescil işlemlerini yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde makineler almak, tesisler kurmak,

;

 

 

;